กระบวนการทำงาน (Workflow analysis)

สำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม

งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

ฝ่ายการเงิน

งานการเงินและบัญชี

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองช่าง

ฝ่ายก่อสร้าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

หน่วยงานตรวจสอบภายใน