การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงแรม สถานที่พักที่ได้แจ้งปรับปรุงอาคารตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์