กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดภายในสำนักงาน และพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานในเวลา 09.00 น. และ เวลา 13.00 น. ของทุกวัน รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานหมั่นล้างมือ เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019