กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยรณรงค์ให้พนักงานปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต