ข้อควรปฏิบัติช่วงกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home quarantine)

เนื่องจากในตำบลท่าก๊อ เราเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รวมยอดสะสมทั้งหมด 15 รายนั้น และมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จึงขอประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติช่วงกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home quarantine) ผู้สัมผัสควรปฏิบัติดังนี้

1.ควรหยุดเรียน หยุดงาน และพักอยู่บ้านจนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส

2.ควรสวมหน้ากากอนามัย ให้เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ติดเชื้อและอาจสามารถแพร่เชื้อได้

3.ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ

4.รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น

5.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น

6.หากมีอาการไอให้

สวมหน้ากากอนามัย ปิดปาก จมูก ด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้ว ทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที

7.ควรเว้นระยะห่าง หรืออยู่ห่างจากคนในบ้าน หรือคนในครอบครัวประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน

8.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ

9.สมาชิกทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุดเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ

10.ห้ามอยู่ใกล้เด็กรวมถึงไม่ควรเข้าไปกอดเด็กๆ ไม่ว่าเด็กจะเป็นลูกหรือหลาน เพราะอาจจะเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อโรคไปสู่ตัวเด็กได้

11.ควรทำความสะอาดห้องรับแขก ห้องน้ำ หรือห้องที่คนในบ้านมีการใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ พื้น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น

12.เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกภายในบ้าน

***ในกรณีที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้ เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่านทางน้ำนมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร