ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

ผลการพิจารณา มาตรา 9(1)

นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2)

*แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ มาตรา 9(3)

*แผนการดำเนินงาน

*ข้อบัญญัติงบประมาณ

*แผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือ หรือคำสั่ง ประกาศ มาตรา 9(4)

*คู่มือประชาชน

สิ่งพิมพ์อ้างถึง มาตร 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมลงทุน มาตรา 9(6)

มติคณะรับมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มาตรา 9(7)

ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9(8)

*ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

*สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)

*สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน