ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563

รายการจำนวนครั้ง/จำนวนประชาชนผู้มาใช้บริการ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ150 ราย
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหารฯ100 ราย
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหารฯ67 ราย
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด3 ราย
จดทะเบียน/ต่อทะเบียนพาณิชย์10 ราย
การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ218 ราย
การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ34 ราย
การรับขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด229 ราย
การรับเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์ศพตามประเพณี6 ราย
ขอข้อมูลข่าวสาร6 ราย
ขอใช้ห้องประชุมก๊อทอง อบต.ท่าก๊อ12 ครั้ง
การรับขึ้นทะเบียนเด็กเล็กเพื่อเข้ารับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ท่าก๊อ296 ราย
การรับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน7 ราย
การให้บริการน้ำอุปโภค26 ราย
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย58 ราย
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย2 ราย