งานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 16 เมษายน 2563 งานส่งเสริมการเกษตรพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกสำรวจความเสียหายของพืชที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย