จุดเรียนรู้เกษตรพอเพียง นายพรม พรชัย

นายพรม  พรชัย และภรรยา    เกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรอย่างหลากหลาย จัดสรรปันส่วนให้พอดีกับการบริโภค และบริมาณที่ตลาดต้องการ  มีเนื้อที่บริเวณบ้านประมาณ 6 ไร่ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ไม้ผลและไม้เศรษฐกิจ ทำนาอินทรีย์ประมาณ 4 ไร่ และเนื้อที่ปลูกลำใยประมาณ 40 ไร่ โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
          1.การดำเนินการเกษตรแบบหลากหลาย การปลูกผักปลอดสารพิษ ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ การปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ที่เหลื่อนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีเงินเก็บมากขึ้น ขยันหมั่นเพียร ใช้แรงงานในครอบครัว เรียนรู้ทุกอย่างจากธรรมชาติ จากประสบการณ์ ศึกษาด้วยตัวเอง มีการค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น YouTube และลงมือทดลองทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปริมาณสูง เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านในการพึ่งพาตัวเอง โดยพึ่งปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด ทำนุบำรุงศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตน และรู้จักทำบุญตามกำลัง

          2. การปลูกพืชผักสวนครัวในบ่อซีเมนต์ และแปลงผักที่ยกพื้นให้สูงเล็กน้อย ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากปลูกมะนาวไร้เมล็ดในบ่อซีเมนต์ประมาณ 50 บ่อ แต่มะนาวมีราคาถูก ไม่คุ้มทุน จึงปรับเปลี่ยนมาปลูปพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ  เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนรวมทั้งนำขายเพื่อสร้างรายได้

3. การปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 30 ต้น ไว้ริมรั้ว ปลูกแก้วมังกร 30 ต้น ปลูกเงาะ 20 ต้น  สามารถนำมาบริโภคและขายได้ทุกฤดูกาล

          4. ปลูกต้นก๊อ ปาล์มหางกระรอกสำหรับตกแต่งบ้าน และเพาะขาย ต้นละ 20 บาท

     5. การทำโพลงผึ้ง หรือเรียกโกนผึ้ง เพื่อล่อให้ผึ้งมาอยู่ตามธรรมชาติ โดยจะด้ปริมาณนำ้ผึ้งธรรมชาติประมาณ 40 – 50 ขวดต่อปี

6. สวนลำใย ประมาณ 1,000 ต้น ปลูกพริกไทยโคนต้นลำใย เมื่อเก็บผลผลิตลำใยแล้ว ตัดแต่งกิ่งนำมาเผาเป็นถ่านไว้ใช้ ที่เหลือก็นำไปขายสร้างรายได้
กิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยว/ศึกษาดูงาน
     โปรแกรมระยะเวลาครึ่งวัน
          – กล่าวต้นรับคณะศึกษาดูงาน
          – เล่าประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตร
          – รับประทานอาหารว่าง
          – เดินชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักในบ่อซีเมนต์ ต้นปาล์มสำหรับประดับบ้าน พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ โกนล่อผึ้งให้มาอยู่ตามธรรมชาติ การเลี้ยงไก่ไข่ สาธิตการสีข้าวโดยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
          – แลกเปลี่ยนความรู้ และซื้อของที่ระลึก/ของฝาก
           ***กำหนดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
     อัตราค่าบริการ
          1. ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน/มื้อ
          2. ค่าอาหาร  80 บาท/คน/มื้อ
          3. ค่าวิทยากร แล้วแต่สะดวก
            *** ไม่สามารถนำรถบัสเข้าในพื้นที่บริเวณบ้านได้ แต่มีรถรับส่งเข้าไปได้

ที่อยู่ 137 บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 22 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 089 265 2282

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวตำบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทรศัพท์ 053-724-217 ต่อ 107 (งานส่งเสริมการเกษตร)
โทรศัพท์ 053-724-217 ต่อ 113 (งานประชาสัมพันธ์)