จุดเรียนรู้เกษตรพอเพียง นายสุขสมบุญ พรมโลกา

นายสุขสมบุญ  พรมโลกา เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิขพอเพียง ในการดำเนินงานเกษตรที่พอดี เหมาะสมกับแรง และทุนที่เรามี  การลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้เป็นช่องทางเลือกหนึ่งในการดำเนินการเกษตรสมัยใหม่  ที่นำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่บวกับภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมแล้วมาผสมผสานทำให้เกิดการดำเนินการเกษตรที่สามารถต้นทุนการผลิตโดยได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม ต่อยอดความต้องการทางตลาดได้อย่างยั่งยืน
           โดยดำเนินงานด้านการเกษตร ดังนี้
            1. การแบ่งบันความรู้และแนวคิดที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม มาใช้ในชวิตประจำวันได้จริง เช่นการดำเนินงานใดๆ จะต้องมีความรู้ที่พอดี พอสมควร เหมาะสมกับแรง และทุนที่เรามีอยู่ เพื่อลดปัญหาเรื่องหนี้สินเพิ่มขึ้น
            2. ลดการจ่ายที่ไม่จำป็น ออมเงินไว้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ขยันหมั่นเพียรและความอดทน เพื่อเสริมสร้างรายได้ รู้จักออม รู้จักแบ่งปันนำ้ใจและสิ่งของให้ผู้อื่น การมีสติยามประสบปัญหา ใช้สติในการคิดวิเคราะห์แ้ไขปัญหา จะช่วยให้ในการแก้ไขปัญหารที่เกิดขึ้นได้
            3. ตั้งใจทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความสมัครสมานสามัคคี และใฝ่เรียนรู้ธรรมมะ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติให้อยู่ในกรอบของความดี จากครอบครัวที่เคยมีหนี้สินเยอะปัจจุบันได้ทะยอยใช้คืนได้เกือบจะหมดแล้ว เกิดจากการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตตามลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และยับยั้งชั่งใจในการซื้อมากขึ้น ความสุขของครอบครัวจึงมีมากขึ้น

4. การดำเนินการเกษตรเน้นการลดต้นทุนการผลิต
              – การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ) หลังการเก็บเกี่ยวข้าว
              – การใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยการผสมปุ๋ยเอง เน้นตามความต้องการของพืช ใช้ปุ๋ยหมักร่วมด้วย
          * จัดตั้งศูนย์ประสานงานเกษตรแปลงใหญ่ จัดรวมกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP  
          * ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ประจำตำบลท่าก๊อ “หมอดิน” เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต จากการลดใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตร หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สารเร่งพด.ต่าง ๆ ในการทำปุ๋ยหมัก นำ้หมักชีวภาพ รวมถึงการปลูกพืชปุ๋ยสดไถกลบเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
          * ศูนย์การศึกษา อศ.กช. แม่สรวย วิทยาลัยกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรฯ เข้ามาสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

5. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยเน้นเป็นผักพื้นบ้านที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น สาระแหน่ คื่นช่าย ผักตระกูลสลัด เป็นต้น

             6.  การเลี้ยงปลาในบ่อ ขุดบ่อเลี้ยงปลาในบริเวณบ้าน โดยเลี้ยงปลากินพืช อาศัยการให้อาหารจากพืชผักในครัวเรือนและวิธีการทำอาหารปลาจากธรรมชาติทำให้ปลาโตไว และลดต้นทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงปลา เพื่อนำมาบริโภคและขาย

  7.การปลูกพืชและเลียงสัตว์ ที่ปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี เลี้ยงสัตว์ไว้กิน ส่วนที่เหลือนำมาขายในราคากันเองที่ตลาดของหมู่บ้าน

               8.การร่วมกลุ่มจัดตังตลาดหมู่บ้าน เป็นตลาดส่วนรวมของหมู่บ้าน ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง เกิดจากการร่วมกันบริจาคของชาวบ้าน ช่วยกันสร้างขึ้นมาให้ชาวบ้านได้ขายพืชผักสวนครัว และผลิตภัณฑ์ของแต่ละบ้านนำมาขายในราคากันเองโดยเน้นพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 
               9. การร่วมกลุ่มของชาวบ้านดำเนินการคัดแยกขยะของแต่ละบ้านมารวมกัน เพื่อนำมาขายสมทบทุนเงินกองกลางหมู่บ้านสำหรับดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
กิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยว/ศึกษาดูงาน
          โปรแกรมศึกษาดูงานครึ่งวัน
              – กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
              – เล่าประสบการณ์ในการทำงานภาคการเกษตร
              – (พักรับประธานอาหารว่าง)
              – เดินชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงดิน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชพื้นบ้านระบบไฮโดรโปนิกส์
                 การปลูก พืชเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
              – การแลกเปลี่ยนความรู้ และซื้อของฝาก ของที่ระลึก จากการผลิตของชุมชน
           *กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
           โปรแกรมศึกษาดูงาน 1 วัน
              – กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
              – เล่าประสบการณ์ในการทำงานภาคการเกษตร
              – (พักรับประธานอาหารว่าง)
              – เดินชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงดิน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชพื้นบ้านระบบไฮโดรโปนิกส์ 
                 การปลูก พืชเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
              – (พักรับประทานอาหารกลางวัน)
              – ให้คามรู้และฝึกผสมปุ๋ยหมักและปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งผสมอัตราส่วนตามอัตราส่วนตามความต้องการของพืช
              – การแลกเปลี่ยนความรู้ และซื้อของฝาก ของที่ระลึก จากการผลิตของชุมชน
              – เดินทางกลับ
           *กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
         อัตราค่าบริการ
          1. ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน/มื้อ
          2. ค่าอาหาร  80 บาท/คน/มื้อ
          3. ค่าวิทยากร แล้วแต่สะดวก
*** รถบัสเข้าสามารถเข้ามาได้ถึงบริเวณล้านหน้าวัดบ้านป่าลัน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และเดินเข้าที่จุดเรีญนรู้ประมาณ 100

 ที่อยู่ 235 บ้านป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรศัพท์ 081 024 3613ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวตำบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทรศัพท์ 053-724-217 ต่อ 107 (งานส่งเสริมการเกษตร)
โทรศัพท์ 053-724-217 ต่อ 113 (งานประชาสัมพันธ์)