ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 27

วันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 27 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย