ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปี

วันที่12พฤศจิกายน2563 งานฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา