บทลงโทษเมื่อเป็นโรคติดต่อ “ไม่ยอมกักตัว”ตามราชกิจจา ฯ ประกาศ “COVID-19”

บทลงโทษเมื่อเป็นโรคติดต่อ “ไม่ยอมกักตัว”ตามราชกิจจา ฯ ประกาศ “COVID-19” โรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.63 สำหรับประชาชนที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเดินทางกลับมาต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง การสัมผัสผู้ติดเชื้อ ยินยอมเข้ารับการรักษา หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ปิดบังข้อมูล หรือปฏิเสธการรักษา จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม ม.31, ม.34, ม.50 และ ม.51 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558