ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ และภาคีเครื่อข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น