ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อเวลา 13.00 น. ณห้องประชุมก๊อเงินชั้น 2 พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขครั้งที่ 5/2563