ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าก๊อ

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าก๊อ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย