ประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลท่าก๊อ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด และส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลท่าก๊อ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย