ประชุมรับฟังการประกาศเจตจำนงการเผ้าระวังการทุจริต ของผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ นำโดย นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ ได้มีการจัดประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อรับฟังการประกาศเจตจำนงการเผ้าระวังการทุจริต ของผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งรับทราบประกาศต่าง ๆ รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน ณ ห้องประชุมก๊อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย