ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย