ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ (Covid-19)

วันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ (Covid-19) ณ ห้องประชุมก๊อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย