ปรับปรุงรางระบายน้ำภายในโรงจอดรถ

ระหว่างวันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อดำเนินการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ