ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของทางราชการและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ