ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่​ 7​ ธันวาคม​ ​2563​ เวลา 9.39 น.ศพด.อบต.ท่าก๊อ ทำบุญและเปิดป้ายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
ณ​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งานฝ่ายแผน อบต.ท่าก๊อได้จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ถึงพ.ศ 2565 ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ณศูนย์ผู้สูงอายุตำบลท่าก๊อ
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อเวลา 13.00 น. ณห้องประชุมก๊อเงินชั้น 2
พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 – 2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขครั้งที่ 5/2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ณห้องประชุมกองเงินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่13พฤศจิกายน2563 งานฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่ที่24 บ้านแม่ต๋ำน้อย
วันที่12พฤศจิกายน2563 งานฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา