ออกพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาด ร้านค้า และจุดที่มีความเสี่ยวต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19)

ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาด ร้านค้า และจุดที่มีความเสี่ยวต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19)เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในพื้นที่ตำบลท่าก๊อเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ