รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อได้เข้าร่วมประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เข้าร่วมรับการประเมินฯ