ร่วมตรวจสอบการรุกล้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก๊อ

นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อให้ร่วมตรวจสอบการรุกล้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก๊อ ร่วมกับอำเภอแม่สรวย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3