ลงพื้นที่ช่วยเหลือและหาแนวทางประสานการสงเคราะห์จากหน่วยงานสำหรับผู้พิการ ม.28

วันที่ 30 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายและบ้านพักเด็กจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและหาแนวทางประสานการสงเคราะห์จากหน่วยงานสำหรับผู้พิการ ม.28 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย