วิสัยทัศน์/คำขวัญ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

“ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ต่อต้านการทุจริตทุกหย่อมหญ้า
กล้าเผชิญทุกปัญหา ด้วยภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
นำท้องถิ่นไปสู่การคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น”

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

ดอยสูง  วิวสวย  ห้วยนำ้ขุ่น  หอมกรุ่นชาอินทรีย์
เมืองคนดีศรีท่าก๊อ  ไม่ย่อท้อการทำกิน
เพราะเป็นถิ่น “เกษตรกรรม”