ศึกษาดูงานการทำการเกษตร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 งานส่งสริมการเกษตร สำนักปลัด ดำเนินการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย