สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่สรวย  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  600 – 1,500  เมตร มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย  ประมาณ 22 กิโลเมตร โดยติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอแม่สรวยดังนี้
          – ทิศเหนือ        จดกับตำบลศรีถ้อย   และตำบลเจดีย์หลวง   อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
          – ทิศใต้              จดกับอำเภอเวียงป่าเป้า       จังหวัดเชียงราย
          – ทิศตะวันออก   จดกับอำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย
          – ทิศตะวันตก      จดกับอำเภอพร้าว  อำเภอไชยปราการ   จังหวัดเชียงใหม่

         เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ มีพื้นที่ประมาณ 387.58 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 242,237   ไร่   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ประกอบด้วยที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้  มีเทือกเขาสลับซับซ้อน   และมีที่ราบหุบเขาบางส่วนระหว่างภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำลาวและมีลำห้วยต่าง ๆ  เช่น  ลำห้วยแม่ยางมิ้น   ลำห้วยหลวง ห้วยน้ำขุ่น แม่ต๋ำหลวง แม่ผักแหละ ฯลฯ และพื้นที่ส่วนใหญ่ บนภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาวฝั่งซ้าย และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูหนาว
          เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทยหรือมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยรวมระยะเวลานานประมาณ ๔ เดือนเป็นระยะเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะ ๆทำให้บริเวณอำเภอแม่สรวยมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาในเดือนกุมภาพันธ์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงเป็นลำดับทำให้บริเวณอำเภอแม่สรวยมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนบ่ายซึ่งเป็นการสิ้นสุดฤดูหนาวในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์และเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไปแต่ยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าต่อไปใน      ระยะหนึ่ง       
ฤดูร้อน
          เริ่มระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายจะเริ่มขึ้นเกิน ๓๕.๐ องศาเซลเซียสแต่ในช่วงเช้าจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นจนถึงประมาณเดือนมีนาคมลมที่พัดจากประเทศไทยเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้มากขึ้นโดยมีลมจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าสู่ประเทศไทยในทางทิศใต้และตะวันออกประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงฤดูร้อนทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งทั่วไป และอาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ในบางวันโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน

          ฤดูฝน
          เริ่มระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยและ       ร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยและจะไปสิ้นประมาณกลางเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลานานประมาณ ๕ เดือน จะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายนตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอ่อนกำลังและจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดน้อยลงเป็นลำดับ

          1.4ลักษณะของดิน
          บริเวณที่ราบเป็นดินที่เกิดบนลานตะพักลำน้ำระดับต่างๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดินเกิดบนลานตะพักลำน้ำระดับต่าง ๆ ประกอบด้วยดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินร่วมจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ำดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทำนาดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
          แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ แม่น้ำลาว อ่างเก็บแม่ก๊อ อ่างห้วยดินดำ ลำห้วยแม่ยางมิ้น ลำห้วยหลวง ห้วยน้ำขุ่น แม่ต๋ำหลวง แม่ผักแหละ เป็นต้น
          แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค  ได้แก่
1.ระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27)       จำนวน    17    แห่ง
2.ระบบประปาภูเขา (หมู่ที่ 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25)   จำนวน    11    แห่ง                                                                        

          1.6ลักษณะของไม้และป่าไม้
          มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าไม้จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติดอยดอยหลวง ป่าส่วนใหญ่เป็นไม้ประเภทป่าเบญจพรรณ

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

           2.1 การปกครอง มีหมู่บ้านในเขตบริการสาธารณะทั้งหมด 28 หมู่บ้าน ได้แก่

นายสันธาน ชาญเดช กำนันตำบลท่าก๊อ

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
1บ้านดินดำนายสมหมาย  จันทร์แก้ว
2บ้านป่าถ่อนนายธนกฤต  สะอาด
3บ้านป่าลันนายชัยเมฆ  คำฟอง
4บ้านแม่ต๋ำนายประหยัด  รัตนะศิลป์
5บ้านสบก๊อนายชิต  ศรีเพชร
6บ้านท่าก๊อพลับพลานายสุรชัย  กันจินะ
7บ้านโฮ่งนายทองสุข  เสียงก้อง
8บ้านปางหลวงนายกิตติพงษ์  ธนะโรจน์รุ่งเรือง
9บ้านปางน้ำฮ้ายนายคำอ้าย  พวงมาลัย
10บ้านดอนชัยนายประเสริฐ  ป่วยปั่น
11บ้านแม่ผักแหละนายเอกพล  จะเสือ
12บ้านหล่ายลาวนายอุดร  ปากหวาน
13บ้านสันมะแฟนนายสาโรจน์  มหาวรรณ์
14บ้านป่าเหียงนายเสาร์  มณีเล็ก
15บ้านดอยงามนายธีรพล  เมอแล
16บ้านห้วยน้ำขุ่นนายดีมา  ดำรงชัววิชิต
17บ้านห้วยชมพูนายนรฤทธิ์  รักก้าวหน้า
18บ้านป่าเกี๊ยะนายมานพ บุญยืนกุล
19บ้านบาหรานายอาผ่า  จ่วยลือ
20บ้านผาต้ายนายเสาร์แก้ว  ไชโย
22บ้านร่มโพธิ์ทองนายประจวบ  อุยี่
23บ้านลอจอนายอธิวัฒน์  ตูโป่ง
24บ้านแม่ต๋ำน้อยนายลอพะ  เชอมือ
25บ้านพนาเสรีนายปรีชา  รัตนลี้ตระกูล
26บ้านใหม่สุขสันต์นายอินสอน  วรรณกูล
27บ้านดอนแก้วนายพันธ์ทิพย์  เกี่ยงมะนา
28บ้านใหม่จะคะนายสิริศักดิ์  นามา

  2.2 การเลือกตั้ง
คณะผู้บริหาร  จำนวน 3 คน ข้อมูล : ณ วันอังคาร ที่  11   มกราคม  2565

  1. นายรัสชณพงษ์  รัตนะ         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
  2. นายอุ๊ด  อุยี่                        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
  3. นายสันติกุล  จือปา              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
  4. นายณรินทร์  กาใจ              เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ  จำนวน 28 คน ข้อมูล : ณ วันอังคาร ที่  11   มกราคม  2565

  1. นายวิวัฒน์ ชัยสุวรรณ์     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
  2. นางพิกุล เยเบียง              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
  3. นายณัฐพงษ์ ประสมส่อง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 18,352คน ครัวเรือนประมาณ 6,180ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 9,268คน หญิง  9,084 คน  มีความหนาแน่น เฉลี่ย 47.42 คน /ตารางกิโลเมตร
       1)  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.(ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ปี 2559) 27 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ที่มา:ระบบสถิติทางการทะเบียน รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564

พื้นที่ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)บ้าน (หลัง)
หมู่ที่ 1 ดินดำ231236467190
หมู่ที่ 2 ป่าถ่อน279284563239
หมู่ที่ 3 ป่าลัน367356723281
หมู่ที่ 4 แม่ต๋ำ5996271,226798
หมู่ที่ 5 สบก๊อ253257510204
หมู่ที่ 6 ท่าก๊อพลับพลา286295581243
หมู่ที่ 7 โฮ่ง331315646294
หมู่ที่ 8 ปางหลวง196211407175
หมู่ที่ 9 ปางน้ำฮ้าย167159326164
หมู่ที่ 10 ดอนชัย366373739291
หมู่ที่ 11 แม่ผักและ366340706260
หมู่ที่ 12 หล่ายลาว131133264107
หมู่ที่ 13 สันมะแฟน349329678366
หมู่ที่ 14 ป่าเหียง121124245124
หมู่ที่ 15 ดอยงาม459409868218
หมู่ที่ 16 ห้วยน้ำขุ่น6126371,249372
หมู่ที่ 17 ห้วยชมภู230204434119
หมู่ที่ 18 ป่าเกี้ยะ5355171,052322
หมู่ที่ 19 บาหรา6546101,264304
หมู่ที่ 20 ผาต้าย133150283108
หมู่ที่ 21 ชัยมงคล185184369142
หมู่ที่ 22 ร่มโพธิ์ทอง255318573223
หมู่ที่ 23 ลอจอ235223458114
หมู่ที่ 24 แม่ต๋ำน้อยล่าง348324672196
หมู่ที่ 25 พนาเสรี6326211,253280
หมู่ที่ 26 ใหม่สุขสรรค์238253491200
หมู่ที่ 27 ดอนแก้ว192202394136
หมู่ที่ 28 ใหม่จะคะ458416874163
ยอดรวมทั้งหมด9,2089,10718,3156,633


       วันที่ 11 มกราคม 2565

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านเขตเลือกตั้งที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
1บ้านดินดำ1นายพันธ์  คำสุข
2บ้านป่าถ่อน2นายนพพร  งามมีศรี
3บ้านป่าลัน3นายบุญสม  ปลอดกระโทก
4บ้านแม่ต๋ำ4นายวิวัฒน์  ชัยสุวรรณ์
5บ้านสบก๊อ5นายณัฐพงษ์  ประสมส่อง
6บ้านท่าก๊อพลับพลา6นายเชิดศักดิ์  มีสุข
7บ้านโฮ่ง7นายเอกมล  คำวิสูตร
8บ้านปางหลวง8นายชินวุฒิ  ชอดชาสุวรรณ
9บ้านปางน้ำฮ้าย9นายสวัสดิ์  พวงมาลัย
10บ้านดอนชัย10นายพีรวิชญ์  โตนะโภ
11บ้านแม่ผักแหละ11นางสาวธิดาจิต  รัตนอุดมโชติ
12บ้านหล่ายลาว12นายวัชรินทร์  ดวงเทพ
13บ้านสันมะแฟน13นายคมชาติ  อินปั๋น
14บ้านป่าเหียง14นางบัณฑิตา  ชัยโย
15บ้านดอยงาม15นายวัชวัฒน์  โว่ยแม้
16บ้านห้วยน้ำขุ่น16นางวารุณี  แซ่ต้วน
17บ้านห้วยชมพู17นายอาณัติ  เมอแหละ
18บ้านป่าเกี๊ยะ18นายยูดา  สุจินดาสายชล
19บ้านบาหรา19นายอาชา  เมอแร่
20บ้านผาต้าย20นายผัด  โมงยาม
21บ้านชัยมงคล21นายเทวิน  คำมูล
22บ้านร่มโพธิ์ทอง22นายสุเมศ  แซ่ลิ่ม
23บ้านลอจอ23นางอรนันท์  จะพือ
24บ้านแม่ต๋ำน้อย24นางพิกุล  เยเบียง
25บ้านพนาเสรี25นายอัศวิน  มาเยอะ
26บ้านใหม่สุขสรรค์26นายอภิชาติ  แสงขำ
27บ้านดอนแก้ว27นายวัชรพงศ์  จันทร์แก้ว
28บ้านใหม่จะคะ28นายสุรชาติ  แสงศรี

4.สภาพทางสังคม
          4.1  การศึกษา
                   – โรงเรียนประถมศึกษา                                                       8        แห่ง
                           (โรงเรียนขยายโอกาส  3แห่ง)
                   – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                      27      แห่ง
                   – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.           9      แห่ง
          4.2 สาธารณสุข
          – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                    2        แห่ง
          – สถานพยาบาลเอกชน                                     2        แห่ง
          – ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                   1        แห่ง
          – อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                        ร้อยละ   95

  1. 3 อาชญากรรม

– การจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละประเภทที่ได้รับแจ้ง ส่วนใหญ่คดีอยู่ในความผิด 3 กลุ่ม  ได้แก่ 1. คดียาเสพติด 2. คดีทำร้ายร่างกาย ชีวิต และเพศ 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

  1. 4 ยาเสพติด

จากการประเมินสถานการณ์ปัญหา   ยาเสพติดในปี 2556 ที่ผ่านมา พบว่าปัญหา  ยาเสพติด ใน
จังหวัดเชียงราย ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เป็นลำดับ โดยเฉพาะปัญหาแหล่งผลิตใน ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย และปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดรายใหม่ และรายเก่าที่ยังดำรงอยู่และขยายตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้น

           สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในตำบลท่าก๊อ
1.เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัด
เชียงใหม่ ทำให้เอื้อต่อการเดินทางเพื่อลำเลียงยาเสพติด
2.ปัญหาด้านการผลิต การค้า การลำเลียง    ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าก๊อไม่มีแหล่งผลิต แต่เป็นแหล่งพักยาเสพติด ส่วนการค้าและการลำเลียง ยังมีปัญหาอยู่หลายหมู่บ้าน เนื่องจากตำบลท่าก๊อมีเขตติดต่อกับอำเภอพร้าว  ไชยปราการ ฝางและแม่อายซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศพม่า และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า มีภูเขาสลับซับซ้อนจึงทำให้โอกาสในการนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างสูง
3.เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดทั้งนี้จะมีโอกาสถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความอยากรู้อยากลองในสิ่งเสพติดจากการตรวจพบมีเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี เข้ารับการบำบัด
4.ปัญหาด้านการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่มีปริมาณผู้ค้าและผู้เสพในตำบลเพิ่มขึ้น
5.ปัญหาของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจะเป็นกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีโอกาสในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากกว่าเยาวชนในสถานศึกษาและเริ่มมีการแพร่ระบาดเข้าไปยังสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.ปัญหายาเสพติดในกลุ่มของผู้ใช้แรงงาน รับจ้างทั่วไป เนื่องจากใช้ยาเสพติดในการกระตุ้นร่างกายเพื่อให้การทำงานได้มากกว่าปกติทำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานจากที่อื่นนำยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาด
7.กลุ่มผู้เสพที่ผ่านการบำบัดและกลับมาใช้ยาเสพติดอีกครั้ง สาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่นดื่มสุราในงานเลี้ยงต่าง ๆ และการคลุกคลี คบเพื่อนกลุ่มเดิมจึงทำให้มีโอกาสในการหวนกลับมาใช้ยาอีกครั้ง

          การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดของตำบลท่าก๊อ
อบต.ท่าก๊อได้ดำเนินโครงการในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1.ด้านการค้นหาผู้ค้าและผู้เสพได้ร่วมกับทางปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านในการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
ค้นหาผู้เสพจากนั้นจะมีข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งเป็นความลับที่ทางปกครองใช้เป็นแนวทางในการทำงานด้านการป้องกันร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
          2. จัดทำโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้นจำนวน 200 คนเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่น สถานีตำรวจ สาธารณสุข
          3. ฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด จำนวน 50 คน ฝึกด้านวิชาชีพช่างเบื้องต้น เช่นการเดินสายไฟ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น การซ่อมจักรยานยนต์ โดยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
          4. ฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาชนและประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมายจำนวน 241 คน ร่วมมือกับทางสถานีตำรวจ ฝ่ายปกครอง
          5. สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในตำบล จำนวน 8 แห่งๆละ 5,000 บาทต่อปี เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
          6. จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน (TO BE NUMBER ONE) มีชมรมที่เป็นรูปธรรมและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2 พื้นที่ คือชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านป่าลัน และชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านดินดำดอนแก้ว ซึ่งทั้งสองชมรมมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,190 คน และชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านป่าลันดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน  ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านดินดำดอนแก้ว ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 ได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่นระดับภาคซึ่งได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ