สมาชิกสภา

นายเฉลียว นันตา

ประธานสภาฯ

นายประหยัด ใจยาบุตร

รองประธานสภาฯ

นางมนชพร เผยวัจน์

สมาชิก อบต. หมู่ 1

นายสงัด อุปถัมภ์

สมาชิก อบต. หมู่ 1

นายจเร ครุฑอาจ

สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายสมเกียรติ์ ไชยวิเศษ

สมาชิก อบต.หมู่ 3

นางสาวพลอยพัชน์ เหมพิทักษ์

สมาชิก อบต.หมู่ 3

นายสังวร บัวเขียว

สมาชิก อบต.หมู่ 4

นายไพรสนธิ์ เพชรนิล

สมาชิก อบต.หมู่ 5

นางณัฐชลียา คิดการ

สมาชิก อบต.หมู่ 6

นายชนก วงษ์เกตุ

สมาชิก อบต.หมู่ 7

นายมนัส บางทอง

สมาชิก อบต.หมู่ 7

นางชบา สิริศักดา

สมาชิก อบต.หมู่ 8

นางขวัญดาว เตือนสติ

สมาชิก อบต.หมู่ 8