สารจากผู้บริหาร

กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวท่าก๊อที่เคารพ กระผมนายรัสชณพงษ์ รัตนะ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหาร เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ท่าก๊อ พนักงาน อบต.ท่าก๊อ พนักงานจ้างทุกคนล้วน มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญา เพื่อจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว การทำงานก็ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามปัญหา อุปสรรค ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับคณะผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าก๊อมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร

          สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตต่อไปภายหน้า การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จะมีความเจริญอย่างมั่นคง และมีศักยภาพ พี่น้องของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้ทุกๆท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

  นายรัสชณพงษ์ รัตนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

—————————————————————————————————————————-

คำกล่าวปฏิญาณตนและคำแถลงนโยบาย
ของ
นายรัสชณพงษ์ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมก๊อทอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ