อบรมทำขนมพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ โดย ท่านรองนายกอดิศักดิ์ สุประเสิรฐ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดอบรมทำขนมพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านผาต้าย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย