อบรมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณ

งานฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จัดอบรมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณ ในวันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมก๊อทอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยเนื้อหาอบรมมีรายละเอียดดังนี้ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 2.ซักซ้อมทำความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ 3.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/การเขียนโครงการ