ออกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และออกพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณที่ประชาชนมีจุดสัมผัสบ่อยภายในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ

ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และออกพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณที่ประชาชนมีจุดสัมผัสบ่อยภายในพื้นที่ตำบลท่าก๊อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)