อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ มีอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติและแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น รวมถึงความต้องการของราษฎร และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกองกับต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ วิสันทัศน์และแผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายรัฐและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
  • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทาเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
  • ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
  • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
  • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
  • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  • การท่องเที่ยว
  • การผังเมือง
  • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  • การจัดการศึกษา
  • การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  • การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม
 7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
  • การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
  • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื่อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
  • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
  • การสาธารณูปการ
  • การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
  • การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • การจัดการศึกษา
  • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  • การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  • การส่งเสริมกีฬา
   -การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  • การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
  • การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   -การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การผังเมือง
  • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
  • การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  • การควบคุมอาคาร
  • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
  • การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  • หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันขององค์การบริหารส่วนตำบล
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ท่าก๊อ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน