แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด

แผนการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง

แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง