แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 

แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562ดาวน์โหลดการจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2562

แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

ประกาศใช้แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.)2561-2564