11แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนพัฒนายุทธ์ศาสตร์การพัฒนา

ช่วงระยะสามปี คือ พ.ศ. 2560 -2562 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนถึงนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ00

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวก
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษส่วนตำบลท่าก๊อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลท่าก๊อาก๊อ

                     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมการทะนุบำรุงศาสนาและจริยธรรมและการอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
3. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการและพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
      1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
      2. พัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล
แนวทางการพัฒนา
       1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลรวมทั้งสนับสนุนเงินหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
       1. การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
       1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีสารเสนเทศในการบริการและบริหารจัดการ
       2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ