โครงการจัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

วันที่ 13 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้จัดอบรมตามโครงการจัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ให้แก่ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ณ ห้องประชุมก๊อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย