โครงการจัดงานวันครูประจำปี 2564

วันที่ 14 – 16 มกราคม 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นและจัดงานวันครู ตามโครงการจัดงานวันครูประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมก๊อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย