โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 อบต.ท่าก๊อ ได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และอบรมให้ความรู้การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ณ ห้องประชุมก๊อทอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ