โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย