โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ พร้อมด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย