โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 งานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้ดำเนินการเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน