โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมทำความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565