โครงการ การใช้สมุนไพรพื้นบ้านให้แก่กลุ่มสตรี

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้จัดอบรมโครงการ การใช้สมุนไพรพื้นบ้านให้แก่กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย