โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ “จากแดนฝิ่น สู่ถิ่นกาแฟ”

โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ “จากแดนฝิ่น สู่ถิ่นกาแฟ”

สถานที่ตั้ง

บ้านแม่จันใต้ หมู่ 25 ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย

ชื่อผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว สันติกุล จือปา (090-475-9288)

ข้อมูลของการท่องเที่ยว

  • การแสดงหรือสาธิต การแสดงการละเล่นและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
  • ให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมในการเดินทางชมสวนกาแฟและการผลิตกาแฟและชาที่มีคุณภาพ,กิจกรรมออกเดินทางในธรรมชาติชมต้นสนที่ปลูกในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ จุดชมวิวที่สูงประมาณ 1,500 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มองเห็นพื้นที่หมู่บ้านโซนดอยตะวันออกของตำบลท่าก๊อ เช่นบ้านห้วยน้ำขุ่น บ้านลอจอ บ้านดอยงามเป็นต้น
  • ให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน ได้สัมผัสวิธีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดั่งเดิมและเป็นเอกลักษณ์ ภายในท้องถิ่นสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์
  • อบรมให้ความรู้ด้านการทำสวนกาแฟที่กลมกลืนกับธรรมชาติ การผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการโฮมสเตย์ของชุมชน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นของชาวบ้านและวัฒนธรรมประเพณีภายในท้องถิ่น
  • การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กาแฟ และชาดอกกาแฟ แบรนด์แม่จันใต้ พลับ เชอรี่ บ๊วย ผลไม่ตามฤดูกาล