โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้

ชุมชนบ้านแม่จันใต้ เป็นชุมชนเล็ก ๆ บนหุบเขา ที่สูงประมาณ 1,400 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล ชุมชนบ้านแม่จันใต้เป็นชนเผ่าอาข่า 100% มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบชนเผ่าอาข่าดั้งเดิม อีกทั้งยังได้ดำเนินชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยจะปลูกพืชที่อยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างผสมผสาน เช่น กาแฟ ชา ผลไม้เมืองหนาว คือ พลัม พลับ เชอรี่ บ้วย ลูกท้อ เป็นต้น

จากการดำเนินชีวิตที่ดั้งเดิม โดยไม่ทำลายธรรมชาติ จึงทำให้หมู่บ้านแม่จันใต้มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและยังคงพันธ์พืชของท้องถิ่นไว้ได้

ร่วมทั้งประเพณีวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

โดยเอกลักษณ์ที่ทุกคนต้องขึ้นมาชมบรรยากาศและชิมรสชาติที่ดั้งเดิมก็คือ กาแฟที่มีคุณภาพผ่านการคั่ว และชงเองด้วยมือของคุณเอง พร้อมกับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยภูเขา เมฆ หมอก และการต้อนรับของชุมชนที่เป็นกันเอง ชุมชนบ้านแม่จันใต้

ข้อมูลทางการท่องเที่ยว

  • การแสดงหรือสาธิต การแสดงการละเล่นและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
  • ให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมในการเดินทางชมสวนกาแฟและการผลิตกาแฟและชาที่มีคุณภาพ,กิจกรรมออกเดินทางในธรรมชาติชมต้นสนที่ปลูกในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ จุดชมวิวที่สูงประมาณ 1,500 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มองเห็นพื้นที่หมู่บ้านโซนดอยตะวันออกของตำบลท่าก๊อ เช่นบ้านห้วยน้ำขุ่น บ้านลอจอ บ้านดอยงามเป็นต้น
  • ให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน ได้สัมผัสวิธีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดั่งเดิมและเป็นเอกลักษณ์ ภายในท้องถิ่นสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์
  • อบรมให้ความรู้ด้านการทำสวนกาแฟที่กลมกลืนกับธรรมชาติ การผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการโฮมสเตย์ของชุมชน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นของชาวบ้านและวัฒนธรรมประเพณีภายในท้องถิ่น
  • การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กาแฟ และชาดอกกาแฟ แบรนด์แม่จันใต้ พลับ เชอรี่ บ๊วย ผลไม่ตามฤดูกาล

สนใจเข้าชมและพักที่ชุมชนบ้านแม่จันใต้ ติดต่อได้ที่

นายสันติกุล  จือปา  โทรศัพท์ 090-475-9288 ที่อยู่ 138 ม.25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
นายธีตา  จือปา       โทรศัพท์ 081-867-8820 ที่อยู่  128 ม.25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

หรือติดต่อสอบถามข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ตำบลท่าก๊อ 053-724-217 ต่อ 113

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่

Facebook เพจ ฮักท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย