การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมให้มีการเฝ้ระวังการทุจริต

ประชุมรับฟังการประกาศเจตจำนงการเผ้าระวังการทุจริต ของผู้บริหารท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2564

อบรมให้ความรู้การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ